De praktijk

Praktijkadres:

Martine de Gruijter
Alpherwetering 13
2741 MK Waddinxveen

KvK: 24429606

Contact:
Tel. 06 – 300 414 91
Email: takeiteasywaddinxveen@gmail.com

 

Verhindering

De overeenkomst voor een behandeling kan (telefonisch) mondeling, schriftelijk of via email tot stand komen en is daarmee bindend.

Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur van te voren worden gewijzigd of geannuleerd. Niet of te laat geannuleerde afspraken worden aan de cliënt doorberekend.

Informatie verstrekking Wkkgz

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen.

Graag leg ik kort uit wat dit betekent. Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Met ingang van 01-01-2017 is mijn praktijk bij Quasir/ Zorggeschil aangesloten. Meer informatie vindt u via de website van Zorggeschil. Het klachtenreglement van Quasir, dat als basis voor de klachtenprocedure van mijn praktijk zal gelden vindt u op mijn website. Klik hier om de naar de website van Quasir te gaan.

Algemene voorwaarden volgens de AVG richtlijnen

Praktijk Take it Easy, gevestigd aan Alpherwetering 13, 2741 MK te Waddinxveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven. De hoofdverantwoordelijke en enige uitvoerende van alle handelingen is Martine de Gruijter-IJzerman.

Ik ben bereikbaar via mijn persoonsgegevens, zoals hierboven vermeld.

• Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet mij vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan ik aangeef dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Ik neem de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een op een intake formulier. Ik behandel de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

• Geheimhouding
Praktijk Take it Easy is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, praktijk Take it Easy verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

• Aansprakelijkheid
Praktijk Take it Easy is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, en/of ontstaan doordat de behandelaar is uitgegaan; van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Praktijk Take it Easy is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

• Beschadiging & diefstal
Praktijk Take it Easy heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

• Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk of mondeling gemeld worden aan mij. Indien de cliënt en ik niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de cliënt het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Ik verwerk uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Initiaal en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres (bij intake en versturen van een factuur)
 • Intake en voortgang gegevens naar aanleiding van een behandeling die noodzakelijkerwijs bijgehouden moet worden om inzage en bewustwording bij te houden op de doelstelling die we gezamenlijk stellen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van mijn diensten.
 • Het noodzakelijkerwijs bijhouden om inzage en bewustwording bij te houden op de doelstelling die we gezamenlijk stellen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Praktijk Take it Easy gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: 

Op schrift in een persoonlijke map voor de desbetreffende cliënt. De map wordt in een beveiligde ruimte bewaart. De gegevens worden niet in een Cloud of op een computer bewaart.

Hoe lang de persoonsgegevens bewaart blijven

Praktijk Take it Easy bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens
  • 2 jaar na laatste behandeling
 • Intake gegevens (indien nodig)
  • 2 jaar na laatste behandeling

Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk Take it Easy verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Praktijk Take it Easy maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk Take it Easy en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik  van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Praktijk Take it Easy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via takeiteasywaddinxveen@gmail.com of via het telefoonnummer 06 – 300 414 91.